FNs verdensmål

FN’s 17 verdensmål blev vedtaget på et FN-topmøde i 2015 og trådte officielt i kraft den 1. januar 2016. Formålet med verdensmålene er, at de frem mod 2030 skal være med til at sikre en mere bæredygtig udvikling i hele verden.

 

Selvom vi i De Frivilliges Hus gør en dyd ud af, at vi er lokalt forankrede, så er vi også meget bevidste om, at vi er en del af verden og af det globale fællesskab. I vores dagligdag ser vi tydeligt, hvor meget det kan forandre, når mennesker går sammen og trækker i samme retning, og FNs verdensmål handler netop om, at vi løfter i flok, at hele verden arbejder sammen hen imod målene.

Vi arbejder primært inden for fem af målene: Sundhed og trivsel, Mindre ulighed, Bæredygtige byer og lokalsamfund, Fred, retfærdighed og stærke institutioner samt Partnerskaber for handling. Vi mener, at vi i vores arbejde med disse mål bidrager til den bæredygtige udvikling og til, at verdensmålene kan nås i alle lande.

Sådan arbejder vi med verdensmålene

Når vi siger, at vi arbejder med FNs verdensmål, så pynter vi os måske lidt med lånte fjer, for ofte er det i virkeligheden de frivillige sociale foreninger, der arbejder ind i verdensmålene, mens vi bare hjælper dem på vej og gør dem bedre til det, de gerne vil lave.

Trivsel og sundhed

Et væld af sygdomsforeninger arbejder direkte med fysisk og psykisk sundhed og trivsel for folk i alle aldre, ligesom de fleste frivillige sociale foreninger arbejder for øget trivsel for deres målgruppe. Dertil kommer, at deltagelse i frivilligt arbejde i sig selv giver en øget trivsel for de fleste, fordi man bliver en del af et fællesskab og får lov til at bidrage. Vi hjælper folk med at finde det frivillige arbejde, der passer til dem, ligesom vi arbejder med at skabe rummelige fællesskaber i foreningerne.

Mindre ulighed

Uligheden i samfundet kan bl.a. mindskes ved, at social, økonomisk og politisk inddragelse af alle styrkes og fremmes. I De Frivilliges Hus arbejder vi målrettet med en større inddragelse af alle borgere i fællesskaberne, og med at udsatte og marginaliserede inddrages i frivilligt arbejde og i beslutningsprocesser omkring indsatser. En del af vores kerneydelser er at hjælpe borgere med at finde den hjælp og støtte, der findes i de frivillige sociale foreningers tilbud. En del foreninger arbejder med at ”rette op” på uligheder forskellige steder i samfundet, fx ulighed i sundhed, ulighed i adgang til juridisk hjælp, ulighed i skole- og sprogkundskaber.

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Social bæredygtighed er grundstenen i vores arbejde i De Frivilliges Hus, og derfor igangsætter vi forskellige initiativer, både i storby og landdistrikter, som er med til at underbygge lokale sociale fællesskaber. Et stærkt civilsamfund og lokalsamfund med inkluderende fællesskaber er grobunden for den sociale bæredygtighed. Foreningslivet danner også en del af rammen for den sociale bæredygtighed, fordi det med sine aktiviteter og sociale fællesskaber sørger for, at det er muligt for alle mennesker, uanset interesser, handicap, køn, alder og religion at blive inkluderet i fællesskaberne.

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vi ser civilsamfundet med en høj grad af selvorganisering og et udbredt foreningsliv som et demokratisk aktiv. Målsætningen om lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer udleves i bedste velgående i foreningslivet. I De Frivilliges Hus arbejder vi bl.a. med kapacitetsopbygning af foreninger og frivilliggrupper, og med at hjælpe borgere i gang med selv at starte nye initiativer op, der hvor de selv mener, at det er nødvendigt.

Partnerskaber for handling

De Frivilliges hus bidrager til en bæredygtig udvikling ved at styrke partnerskaber mellem forskellige interessenter. Vi indgår selv partnerskaber, både i Danmark og internationalt, og vi faciliterer samarbejder for andre mange forskellige frivillige foreninger, kommunale institutioner og virksomheder. Vi mener ligesom FN, at en bæredygtig udvikling skal foregå gennem engagement og samarbejde mellem forskellige parter. Vi etablerer partnerskaber for handling både på tværs af sektorer, men også indenfor en enkelt sektor, nemlig civilsamfundet, gennem vores målrettede arbejde med forskellige netværk af foreninger og andre interessenter, hvor der kan udveksles og deles erfaringer, ideer og viden, inspireres, laves fælles projekter og indsatser, for således i fællesskab at bidrage til, at den bæredygtige udvikling og verdensmålene kan opnås i Danmark og alle andre lande.